Elsted SFO er for børn i 0.- 3. klasse. Børn i 4. klasse kan tilmeldes morgen-SFO, hvis der er behov for dette.

Vi har stor fokus på nærvær og anerkendelse i arbejdet med barnet, så Elsted Skoles SFO opleves som et trygt og rart sted for alle børn.

Eftermiddagen tager udgangspunkt i, at det er barnets frie tid. Vi arbejder ud fra et udviklende og positivt mindset med fokus på anerkendende feedback, hvor vi vægter barnets egen fantasi og leg meget højt. Planlagte aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes idéer, og vi respekterer deres demokratiske medbestemmelse.
Vi er på denne måde samskabende omkring det der sker i SFO'en. Der evalueres løbende på de aktiviteter, der sættes i gang.

Barnet vil først og fremmest indgå i aktiviteter og skabe relationer til børn på egen årgang, men vi arbejder også på tværs af de forskellige klassetrin.
Dette med sigte på at skabe relationer på tværs af de forskellige alderstrin og på den måde skabe rum for, at de store børn kan agere rollemodeller for de yngre børn.

SFO-pædagogerne varetager den understøttende undervisning på 0. årgang. Desuden indgår pædagogerne i to-voksenordninger i undervisningen på alle klassetrin i indskolingen. Klassepædagogen er på den måde den gennemgående voksen de første fire år af barnets hverdag på Elsted Skole.

Lokalerne og udeområderne deles mellem undervisningen og SFO. Vi har fantastiske udeomgivelser, hvor der er god plads til fri leg og planlagte aktiviteter. Områderne dækker over skolegården, Grønnegårdene, Pileengen og de store græsbaner.

Hvert barn er tilknyttet en aldersopdelt base, hvor børnene spiser deres madpakker, hygger og få hjælp af en voksen i løbet af eftermiddagen.

Vi vægter udeliv og bevægelse samt kreative aktiviteter. Vi har en fast udelivsdag, hvor alle børn er på Pileengen. Valget af aktiviteter og leg udspringer ofte af børnenes behov, årstiden og de særlige traditioner, som Elsted SFO er kendetegnet ved.

Vi ønsker at holde et særligt fokus på, at dit barn udvikler stærke sociale kompetencer, hvor de bliver i stand til at udvise ansvarlighed over for fællesskabet. Det enkelte barn skal selvfølgelig også gerne bevæge sig hen mod at være vedholdende og fokuseret, mærke tillid til egne evner, udvise tålmodighed og selvkontrol. Det støtter vi op om i et tæt samarbejde med forældrene.

De børn, som har brug for noget særligt i overgangen fra skole til SFO, sørger vi for at hjælpe med at finde vej til spændende aktiviteter og til andre børn at lege med.
Målet er at skabe tryghed og overskuelighed for disse børn, samt at støtte børnene i at skabe gode og mere vedvarende legerelationer og/eller styrke deres sociale kompetencer i de almindeligt udbudte aktiviteter i SFO. 

Åbningstider

Mandag - torsdag: Kl. 6:30 - 8:00 og 13:15 - 17:00
Onsdag 3. klasse : Kl. 6:30 - 14.00
Fredag: Kl. 6:30 - 8:00 og 13:15 - 16:30

I skoleferier og på skolefridage:

Mandag – torsdag: Kl. 6:30 - 17:00
Fredag: Kl. 6:30 - 16:30

Den 1. maj: Åbent hele dagen
Grundlovsdag: Åbent indtil kl. 12

I ferierne laver vi af og til aftaler med Lystrup Skole om fælles pasning – information følger, når det er aktuelt.

Kontakt os

Mobil  51576517  Mobil 51576514
 
SFO telefonen er åben i morgen-SFO (mobil: 20533774) og efter kl. 13.15

Vi opfordrer til, at forældre så vidt muligt laver legeaftaler dagen forinden, så der ikke skal ringes hjem.
Skulle det alligevel blive nødvendigt at ringe, så hjælper vi gerne barnet en halv time efter SFO'en er åbnet, hvor børnetelefonen kan lånes.

Besked og ændringer i Aula komme-gå

Aula er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO’ens medarbejdere og forældre. Systemet giver overblik over:

  • Sygemeldinger
  • Ferie fra- og tilmeldinger
  • Gå-hjemtidspunkter samt andre aftaler
  • Fritidsaktiviteter, som børnene skal sendes til

Spørgsmål vedrørende komme/gå funktionen rettes til klassepædagogen.

OBS: Det er vigtigt, at give besked, hvis barnet er syg eller holder en fridag, da vi har tilsynspligt.

Når det er tid til at gå hjem, skal barnet altid henvende sig i egen base og sige farvel til en voksen samt krydse sig ud på de ophængte skærme.
Vi hjælper gerne med at samle og sende børn til fritidsaktiviteter på skolen eller i nærområdet, når man som forælder har givet besked på AULA.

Læs mere i Elsted SFO’s hente/sende politik.

Sådan får du plads i SFO

Alle børn fra 0.-3. årgang er garanteret en plads i SFO´en på Elsted Skole.
Børn på 4. årgang kan tilmeldes morgenpasning i SFO - du skal bruge Digital Pladsanvisning, hvis du ønsker at tilmelde dit barn.

Skriv dit barn op her eller læs mere på aarhus.dk.

Kontakt os

Se under menupunktet kontakt os.

Forældresamarbejde

Vi prioriterer et godt og åbent forældresamarbejde. Især i starten er det vigtigt, at forældre og pædagoger orienterer hinanden om, hvordan barnet klarer det at starte i skole og SFO.

Vi deler ofte små sjove oplevelser fra hverdagen med jer, og vil altid kontakte jer, hvis vi har bekymringer for barnets trivsel, udvikling eller læring. Vi forventer også, at forældre kontakter os, hvis barnet viser nogle uforståelige signaler eller fortæller om oplevelser, som er vigtige at få afklaret.

Klassepædagogen deltager som udgangspunkt sammen med børnehaveklasselederen/læreren i et forældremøde og en forældresamtale om året. Der kan dog altid aftales individuelle samtaler og møder hen over året efter behov. Til forældremødet vælges en forældrerepræsentant til SFO-forældrerådet.

Informationer mellem SFO og hjemmet

Vi lægger hver 14. dag aktivitetsplaner på informationstavlen i SFO’en, så forældre kan bakke op og følge med i barnets dagligdag. Dette også for at man kan afpasse aftaler om afhentning. Med jævne mellemrum får forældre et mere generelt nyhedsbrev med relevante informationer om tiltag, ændringer i personale og nyheder.

Funktionsopdelte aktiviteter

Der vil som udgangspunkt være mindst to kreative værksteder til børnene fx syning, smykker, malerværksted og andet. Desuden har vi et fast bevægelsestilbud enten i hallen, på Pileengen, i skolegården eller på boldbanerne.

Hver årgang har et baselokale, som de er tilknyttet. Her vil der altid være en voksen, der har tid til hyggeligt samvær, en god snak, et brætspil eller en stille tegnestund. I basen er der også plads til ”almindelig leg” med dukker, dyr, soldater mv. og meget andet.

Vi organiserer udeaktiviteter hver dag. Her er der ofte gang i diverse boldspil, kørsel på mooncars, rulleskøjter, bål, fysisk aktivitet som fx rundbold, bueskydning eller levende stratego. 

Der er hele året åbent i Hamborg, som er vores ude-træværksted på Pileengen.

Fællesaktiviteter

Organiseringen af SFO'ens aktiviteter går på tværs af alder, da vi mener, at det er vigtigt for alle børn at kunne spejle sig eller få muligheden for at være den gode rollemodel.

I løbet af året holder vi Halloweenfest, spilledage og andre events. Det kan fx være rollespil, middelaldermarked eller påskeløb. Det foregår på Pileengen og det grønne område, og der vil altid være noget at lave for den vilde, den stille, den kreative, den arbejdsomme og alle de andre.

Sidst på foråret holder vi Champions League turnering. I disse dage emmer det af liv på multibanen, hvor der er fodboldspillere fra fx Barcelona og Manchester. Der er cheerleaders, skraldefolk, samarittere, pressefotografer og andet godtfolk.

Se vores traditionsliste her: Traditioner i SFO 2021-22.pdf