Åbningstider

Mandag - tirsdag: Kl. 6:30 - 8:00 og 13:15 - 17:00
Onsdag - torsdag: Kl. 6:30 - 8:00 og 14:00 - 17:00
Fredag: Kl. 6:30 - 8:00 og 13:15 - 16:30

I skoleferier og på skolefridage:

Mandag – torsdag: Kl. 6:30 - 17:00
Fredag: Kl. 6:30 - 16:30

Den 1. maj: Åbent hele dagen
Grundlovsdag: Åbent indtil kl. 12

I ferierne laver vi af og til aftaler med Lystrup Skole om fælles pasning – information vil følge herom.

Kontakt os

Tlf. 2053 3774 eller tlf. 51576517

Elsted SFO er for børn i 0.- 3. klasse. Dit barn kan desuden tilmeldes morgenmad i 4. klasse.

Vi har stor fokus på nærvær og anerkendelse i arbejdet med dit barn, så Elsted Skoles SFO opleves som et trygt og rart sted for alle børn.

Dit barn vil først og fremmest indgå i aktiviteter og skabe relationer til børnene på egen årgang, men vi arbejder også på tværs af de forskellige klassetrin. Dette med sigte på at skabe relationer på tværs af de forskellige alderstrin og på den måde skabe rum for, at de store børn kan agere rollemodeller for de yngre børn.

SFO-pædagogerne varetager den understøttende undervisning i undervisningstiden, og på 0.-3. årgang indgår pædagogerne også i to-voksenordningen i undervisningen. Klassepædagogen er på den måde den gennemgående voksen for dit barns hverdag på Elsted Skole.

Lokalerne og udeområderne deles mellem undervisningen og SFO. Vi har fantastiske udeomgivelser, så dit barn om eftermiddagen vil være at finde enten i skolegården, i Grønnegården, på Pileengen, i hækken eller på det store grønne område vest for skolen. Hvert barn er tilknyttet en aldersopdelt base, hvor børnene spiser deres madpakker, hygger og få hjælp af en voksen i løbet af eftermiddagen i SFO.

Vi vægter udeliv og bevægelse samt kreative aktiviteter. Tirsdag er fast udelivsdag, hvor alle børn er på Pileengen. Det pædagogiske valg af aktiviteter og leg udspringer ofte af børnenes behov, årstiden og de særlige traditioner, som Elsted SFO er kendetegnet ved.

Vi ønsker at holde et særligt fokus på, at dit barn udvikler stærke sociale og rummelige kompetencer, hvor de bliver i stand til at udvise ansvarlighed over for fællesskabet. Det enkelte barn skal selvfølgelig også gerne bevæge sig hen mod at være vedholdende og fokuseret, mærke tillid til egne evner, udvise tålmodighed og selvkontrol. Det støtter vi op om i et tæt samarbejde med jer forældre.

Besked og ændringer i Tabulex

Tabulex er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO’ens medarbejdere og forældre. Systemet giver overblik over:

  • Sygemeldinger
  • Ferie fra- og tilmeldinger
  • Gå-hjemtidspunkter samt andre aftaler
  • Fritidsaktiviteter, som børnene skal sendes til

Spørgsmål ang. Tabulex rettes til klassepædagogen.

OBS: Det er vigtigt, at du giver besked, hvis dit barn er syg eller holder en fridag, da vi har tilsynspligt med børnene.

Flyvertelefonen åbnes efter endt undervisning kl. 13.15 og kl. 14.00, og det er også på disse tidspunkter, at vi læser din besked på Tabulex.

Vi opfordrer til, at du så vidt muligt laver legeaftaler dagen forinden, så der ikke skal ringes hjem. Skulle det alligevel blive nødvendigt at ringe, så hjælper vi gerne dit barn en halv time efter SFO’en er åbnet, hvor børnetelefonen kan lånes.

Når dit barn går hjem, skal barnet altid henvende sig i egen base og sige farvel til en voksen samt krydse sig ud i Tabulex.

Læs mere i Elsted SFO’s hente/sende politik.

Sådan får du plads i SFO

Alle børn fra 0.-3. årgang er garanteret en plads i SFO´en på Elsted Skole.
Børn på 4. årgang kan tilmeldes morgenpasning i SFO - du skal bruge Digital Pladsanvisning, hvis du ønsker at tilmelde dit barn.

Skriv dit barn op her eller læs mere på aarhus.dk.

Kontakt os

Se under menupunktet kontakt os.

Forældresamarbejde

Vi prioriterer et godt og åbent forældresamarbejde. Især i starten er det vigtigt, at forældre og pædagoger orienterer hinanden om, hvordan barnet klarer det at starte i skole og SFO.

Oplever vi noget sjovt eller i modsat fald, at dit barn viser tegn på mistrivsel, kontakter vi dig. Vi forventer også, at du kontakter os, hvis dit barn viser nogle uforståelige signaler eller fortæller om oplevelser, som er vigtige at få afklaret.

Tøv ikke med at kontakte os. Kan vi ikke give en forklaring her og nu, undersøger vi sagen og vender tilbage.

Klassepædagogen deltager sammen med børnehaveklasselederen/læreren i et forældremøde og en forældresamtale om året. Der kan dog altid aftales individuelle samtaler og møder hen over året efter behov. Til forældremødet vælges en forælderrepræsentant til SFO-forældrerådet.

Informationer mellem SFO og hjemmet

Vi lægger hver 14. dag aktivitetsplaner på informationstavlen i SFO’en, så du kan bakke op og følge med i dit barns dagligdag. Dette også for at du kan afpasse aftaler om afhentning. Med jævne mellemrum får du et mere generelt nyhedsbrev med relevante informationer om tiltag, ændringer i personale og nyheder.

Funktionsopdelte aktiviteter

Eftermiddagen tager udgangspunkt i, at det er børnenes frie tid. Vi vægter barnets egen fantasi og leg meget højt.

Der vil altid være mindst to kreative værksteder til børnene fx syning, smykker, malerværksted og andet. Desuden har vi et fast bevægelsestilbud enten i hallen, i skolegården eller på boldbanerne.

Hver årgang har et baselokale, som de er tilknyttet. Her vil der altid være en voksen, der har tid til hyggeligt samvær, en god snak, et brætspil eller en stille tegnestund. I basen er der også plads til ”almindelig leg” med dukker, dyr, soldater mv. og meget andet.

Vi organiserer udeaktiviteter hver dag. Her er der ofte gang i diverse boldspil, kørsel på mooncars, rulleskøjter, bål, fysisk aktivitet som fx rundbold, bueskydning eller levende stratego. 

Der er hele året åbent i Hamborg, som er vores ude-træværksted på Pileengen.

Vi har to særtilbud lige omkring overgangen fra skole til SFO: ”Pusterummet” og ”Kompasset”. Det er pædagogiske tilbud til de børn, der i en periode kan have brug for en rolig overgang mellem undervisning og SFO, og som skal have lidt hjælp til at komme ind i dagens SFO-aktiviteter.
Målet er at skabe tryghed og overskuelighed for disse børn, samt at støtte børnene i at skabe gode og mere vedvarende legerelationer og/eller styrke deres sociale kompetencer i de almindeligt udbudte aktiviteter i SFO.

Fællesaktiviteter

Organiseringen af SFO'ens aktiviteter går på tværs af alder, da vi mener, at det er vigtigt for alle børn at kunne spejle sig eller få muligheden for at være den gode rollemodel.

I løbet af året holder vi Halloweenfest, spilledage og andre events. Det kan fx være rollespil, middelaldermarked eller påskeløb. Det foregår på Pileengen og det grønne område, og der vil altid være noget at lave for den vilde, den stille, den kreative, den arbejdsomme og alle de andre.

Sidst på foråret holder vi Champions League turnering. I disse dage emmer det af liv på multibanen, hvor der er fodboldspillere fra fx Barcelona og Manchester. Der er cheerleaders, skraldefolk, samarittere, pressefotografer og andet godtfolk.

Se i øvrigt vores traditionsliste 2019/2020 og få sat kryds i kalenderen.