Gå til hovedindhold

Børnehaveklasse-3. klasse

I indskolingen lærer barnet at gå i skole og opleve glæden ved at lære at læse, skrive og forstå tallenes betydning. Her etableres det bærende klassefællesskab, hvor leg, sang og bevægelse er veje til barnets trivsel og udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Engagerede lærere og pædagoger har sammen ansvaret for udvikling af det gode og trygge læringsmiljø, hvor en klar struktur kendetegner hverdagen. Der er dagsorden for dagens aktiviteter på tavlen og der bruges time-timer for at skaber overblik for eleverne. Vi udnytter muligheden for at reducere på skoledagens længde i indskolingen, hvilket giver mulighed for to voksne i alle klasser i flere timer om ugen. I disse timer er der mulighed for holddeling og andre former for organisering af undervisningen.  

  Det er i indskolingen, at de gode skolevaner opbygges i forhold til elevens personlige og faglige ressourcer. De voksne er tydelige i både tale og handling. Grundholdningen er, at børn går i skole for at øve sig, og at det er ok at fejle, så længe man gør sit bedste.  

  Læring

  I indskolingen lægger vi stor vægt på læsning, skrivning og matematik, hvor de praktisk musiske fag bidrager fagligt med kreativitet, bevægelse og variation. Der er morgensang en gang om ugen på 1.-3. årgang. I børnehaveklasserne synges og leges der hver dag. 

  Læsning og skrivning er en integreret del af den daglige danskundervisning og sker desuden i et tæt samarbejde med elevens forældre, som regelmæssigt læser med deres barn derhjemme. Børneskrivning fra børnehaveklassen er et led i læseprocessen. 

  I matematik følges et fælles bogsystem fra 1.-9. klasse, så der er en tydelig rød tråd. Der er stort fokus på matematiksproget. Spil, lege og konkrete materialer indgår i undervisningen.   

  Elsted skole arbejder med tidlig indsats i matematik. Det betyder, at alle elever i 2. klasse screenes og der tilbydes noget særligt for de elever, der ikke er kommet sikkert fra start. 

  Trivsel 

  Sammen med klassens forældre opbygges det gode klassefællesskab og den enkelte elevs trivsel. Elevernes ideer og oplevelser inddrages i flere aspekter af hverdagen. 

  I stort set alle klasser dannes legegrupper til frikvartererne. Der kan være målrettede trivselsindsatser for enkeltelever, grupper af elever eller en hel klasse. I særlige indsatser involveres skolens AKT-team (Adfærd, Kontakt, Trivsel) og det kan være, at en elev i en periode tilbydes et stille frikvarter sammen med en kammerat i Mini-Pitten, som er et pauserum i SFO’en. 

  Udvikling 

  Elevernes faglige udvikling følges systematisk af lærere, vejledere og ledelse, hvor metoder, mål og progression i undervisningen drøftes. Vi arbejder tæt sammen med forældre om elevens motivation og faglige udvikling. 

  Overgangen fra børnehaveklasse til 1. klasse sker ved, at en af de kommende lærere er med i klassen op mod sommerferien, så børn og voksne lære hinanden at kende, inden et nyt skoleår begynder. Der sker desuden ved overgangen en grundig overlevering af klassens rutiner og det enkelte barns trivsel og faglige udvikling. Børnehaveklasselederne følger med op i 1. klasse med en bevægelsestime. Klassepædagogen er den gennemgående voksen fra børnehaveklasse-3. klasse. Hvert klasseteam har en lektion om ugen til fælles planlægning og arbejde med klassens trivsel. 

  I forhold til overgangen fra 3. til 4. klasse er der ligeledes en tæt dialog mellem afgivende og modtagende lærere det første halve år ind i et nyt trin.  

  Sidst opdateret: 5. januar 2024